top of page

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Политика за личните данни на „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД, ЕИК 206792419,
ДДС No BG206792419, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович"
No 10, ет. 1, оф. 1, електронна поща: autoinassistance@abv.bg има за цел да Ви информира какви
лични данни се обработват във връзка с използване на електронната страница и предоставяните
чрез нея услуги, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също
така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с
обработването на лични данни от „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД, съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 и Закона за защита на личните данни.


2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или
непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната
или социална идентичност на това физическо лице;
2) „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични
данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават
достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3) „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването
на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза
или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото
определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
4) „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
5) „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно
разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за
„получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на
приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6) „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка и
отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

 


3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Личните данни, събирани и обработвани от „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД, са:
- собствено и фамилно име;
- телефон за контакт;
- марка, модел и регистрационен номер на автомобила, за който се предоставя съответната
услуга
- електронна поща
- данни за закупена електронна карта
- други данни, които са необходими за предоставяне на предлаганите на електронната
страна услуги, без които ще бъде невъзможно извършването им


4. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита
на личните данни. „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД обработва личните данни за следните цели:
идентификация на самоличност, завеждане на съответната електронна карта в информационната
система на дружеството, предоставяне на уникален електронен идентификационен код за
закупената електронна карта, изпращане на сметка/фактура, предоставяне на данни на прекия
изпълнител на услугата „Пътна помощ“ при изрична заявка, изпращане на информация за статуса
на предоставяната към момента услуга.
Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните
цели.


5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕД КОИТО СА ИЛИ МОЖЕ ДА БЪДАТ
РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД предоставя данни на компетентните държавни органи и
институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с
определеното в него, както и на търговски дружества - подизпълнители, осъществяващи дейност
по предоставяне на услугата „Пътна помощ“ по смисъла на § 1, т. 58 от ДР на Закон за
автомобилните превози и притежаващи необходимите за това лицензии и регистрации, съгласно
разпоредбите на Закон за автомобилните превози.


6. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД ще съхранява личните данни за срока, определен в

действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-
дълъг от 5 години, считано от деня на прекратяване на договорните правоотношения с „АВТО ИН

АСИСТЪНС“ ООД. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за
упоменатите цели, „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД ги заличава или ги унищожава по друг
надежден начин.


7. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
- право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
- право на коригиране на личните данни;
- право на изтриване на личните данни;
- право на ограничаване обработването на лични данни;
- право на преносимост на лични данни;
- право на възражение срещу обработването;
- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.


8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
За осигуряване на адекватна защита на данните „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД прилага
всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

 

9. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради
изменение в действащото законодателство.
. За всяка промяна ще бъдете уведомени посредством предоставения при от клиента
електронен адрес.

 

10. КОНТАКТИ

Можете да се свържете с „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД по всички въпроси, касаещи
защитата на лични данни, включително за упражняване на правата си в тази връзка на:
- адрес: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" No 10, ет. 1, оф. 1
- тел. 070040009
- e-mail: autoinassistance@abv.bg

bottom of page