top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 Електронна страница в интернет (т.нар. уебсайт) www.autoinassistance.com се управлява и администрира от "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, ЕИК 206792419, ДДС № BG206792419 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 10, ет. 1, оф. 1, електронна поща: autoinassistance@abv.bg.

Настоящите Общи условия представляват договор между потребителите на електронната страница и "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, който урежда начина и условията за използване на уебсайта, закупуването на Електронни карти и тяхното използване, правата и задълженията на страните, обхвата на предоставяната услуга, отделните пакети, отговорността на доставчика, средствата за защита на потребителя и други.

Търговецът – Доставчик на Електронни карти е "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, ЕИК 206792419, ДДС № BG206792419 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 10, ет. 1, оф. 1, електронна поща: autoinassistance@abv.bg и електронен адрес: www.autoinassistance.com

"АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД не осъществява дейност по предоставяне на услугата „Пътна помощ“ по смисъла на § 1, т. 58 от ДР на Закон за автомобилните превози, поради което дружеството не притежава регистрация при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по реда на чл. 24е, ал. 4 от Закон за автомобилните превози. Услугата „Пътна помощ“ по смисъла на § 1, т. 58 от ДР на Закон за автомобилните превози, се предоставя на Картодържателите от подизпълнители на "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, които подизпълнители са търговски дружества, осъществяващи дейност по предоставяне на услугата „Пътна помощ“ по смисъла на § 1, т. 58 от ДР на Закон за автомобилните превози и притежаващи необходимите за това лицензии и регистрации, съгласно разпоредбите на Закон за автомобилните превози. "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД осъществява единствено дейност по: продажба на Електронни карти чрез електронната си страница в интернет: www.autoinassistance.com; управление на диспечерски пункт, който приема заявки на Картодържател; предоставяне на данни по заявката на търговски дружества – партньори,  които извършват дейност по предоставяне на „Пътна помощ“.

Единствено с цел улеснение на клиентите си Електронни карти, без да е тяхно задължение, "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД предоставя възможност за използването им чрез Приложението КАРДБОКС/CARDBOX/. Последното представлява компютърна програма (софтуер), предназначена за използване чрез мобилен телефон c разширена функционалност (т. нар. смарт телефон), както и за съхранение на електронни карти за предоставяне на определена услуга с възможност картите да бъдат използвани от Картодържателите посредством него. Същото е собствено на „КАРДБОКС” АД, ЕИК 204390133, със седалище гр. София 1000, бул. “Александър Стамболийски” № 84-85, ет.5, офис №23, като „КАРДБОКС“ АД също не предоставя услугата „Пътна помощ“ или други подобни свързани услуги.

 

ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНИЛОГИЯ

 

Чл. 1. За целите на настоящия договор, указаните по-долу думи и изрази са употребени в следния смисъл:

 

(1) „Приложението КАРДБОКС“ – компютърна програма (софтуер), предназначена за използване чрез мобилен телефон c разширена функционалност (смарт телефон), предназначена за съхранение на електронни карти за предоставяне на определена услуга с възможност картите да бъдат използвани от потребителите посредством Приложението;

 

(2) “Електронна карта” – дигитална карта, притежаваща уникален баркод или идентификационен код с уникален номер, даваща на притежателите ѝ (потребителите) правото да използват една или няколко услуги, осигурени от "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД.

 

(3) „Картодържател” – физическо или юридическо лице, ползващ притежаващ Електронна карта на "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД.

 

(4) „Доставчик“ - АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, ЕИК 206792419, ДДС № BG206792419 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 10, ет. 1, оф. 1, електронна поща: autoinassistance@abv.bg, електронен адрес: www.autoinassistance.com

 

(5) „Търговски съобщения” - рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Клиента по електронен път чрез електронна поща, чрез SMS, без да ангажират или обуславят отговорността на Продавача относно съдържащата се в тях информация.

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ИЗМЕНЕНИЕ

 

Чл. 2. (1) Услугите, предлагани на електронната страница www.autoinassistance.com , се предоставят на потребителя единствено при приемане на настоящите общи условия.

(2) В случай, че потребителят се съгласи с Общите условия, същият се задължава да ги спазва.

 

Чл. 3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Картодържатели, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи  актуализации на Общи условия.

 

Чл. 4. (1) При извършване на промени в общите условия, Доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми Картодържателя като му изпрати чрез Потребителския му профил в Приложението КАРДБОКС или на електронна поща съобщение за изменението на Общите условия.

(2) Когато Картодържателят не е съгласен с измененията в общите условия, той може да се откаже от ползването на Електронна карта, без да посочва причина за това, което право Картодържателят упражнява, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от публикуване на промените.

(3) Уведомлението по предходната алинея може да бъде изпратено на физически носител на седалище и адреса на управление на дружеството или на електронната поща на дружеството.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННА КАРТА

 

Чл. 5. (1) Електронната страница www.autoinassistance.com позволява сключването на договор за покупко-продажба на Електронна карта между Доставчика и Клиент.

(2) Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на договора, без да е необходимо за това да уведомява Клиента.

(3) Доставчикът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

Чл. 6. Към всяка Електронна карта, когато това е възможно, Доставчикът предоставя на Клиента информация относно включените в цената ѝ услуги и допълнителна информация, която подпомага извършването на информиран избор от Клиента при избор на картата.

 

Чл. 7. (1) При електронно разплащане чрез ПОС терминал или чрез системата на Изипей/Ипей, Доставчикът не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN.

(2) Всички разходите, направени във връзка със заплащането на Електронна карта са единствено за сметка на Клиента.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

 

Чл. 8. Чрез Електронната страница www.autoinassistance.com Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупи Електронна карта, която му дава правото да получи определен в настоящите общи условия пакет от услуги.

 

Чл. 9. Клиентът закупува Електронна карта, с последователно извършване на следните действия:

(1) избира Електронна карта, подходящата за неговите изисквания и нужди

(2) натиска върху бутона „Купи сега“

(3) в автоматично геренираната страница попълва коректно всички задължителни полета, отбелязани със звезда /*/, след което натиска върху бутона „Продължете“

(4) в следващата автоматично геренирана страница Клиентът попълва данни за кредитна или дебитна карта, като полетата, отбелязани със звезда /*/ са задължителни

(5) в третата автоматично генерирана страница Клиентът преглежда и потвърждава всички попълнени до момента данни и дава съгласие с настоящите Общи условия, последвано от натискане на бутона „Завършване на поръчката“.

 

Чл. 10. След приключване на поръчката, Клиентът получава автоматично генерирано съобщение на посочената от него електронна поща за получаване на Електронната карта, с което договорът за покупко-продажба на Електронна карта се счита за сключен.

 

Чл. 11. В процеса на заявяване на поръчката за закупуване на Електронна карта, преди да осъществи плащането, Клиентът има възможност да избере дали иска да получава услугата „безплатно транспортиране на повреденото МПС“, в случай, че аварията е настъпила в следствие на настъпило ПТП чрез отмяне на бутона „Клауза ПТП“, за което дължи допълнителна такса съгласно актуалния ценоразпис.

 

Чл. 12. Електронна карта може да бъде закупена от потребителите без да е необходима регистрация в електронната страница.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА КАРТА

 

Чл. 13. Електронната карта може да бъде използване чрез автоматично генерирания съгласно чл. 12 от настоящите общи условия код, който Картодържателят може да съхранява в електронната си поща.

Чл. 14. (1) Електронната карта може да бъде използвана чрез Приложението КАРДБОКС, като в тези случаи Картодържателят инсталира на мобилното си устройство Приложението КАРДБОКС и регистрира потребителски профил, като попълни коректно всички задължителни полета, отбелязани със звездичка /*/.

(2) С регистрацията на потребителски профил и активиране на Приложението КАРДБОКС, Клиентът изрично приема и се съгласява с Общите условия за ползване на мобилно Приложение КАРДБОКС, които са публикувани в Приложението.

(3) След регистрация на потребителски профил в Приложението КАРДБОКС, закупената от електронната страница www.autoinassistance.com Електронната карта се генерира автоматично в Приложението.

(4) При използване на приложението КАРДБОКС, следва да се има предвид,че същото не е страна по договора за покупко-продажба на Електронна карта, включително не дължи изпълнение на услугите, предвидени в настоящите Общи условия, нито носи отговорност за действията на Доставчика или негови подизпълнители.

(5) Използването на Приложението КАРДБОКС не представлява задължение за Картодържателя, а е едно възможност за улеснено съхранение и използване на закупената от него Електронна карта.

 

Чл. 15. Закупената Електронна карта може да бъде използвана от Картодържателя след изтичането на 48 часа, считано от момента на получаване на автоматично генерираното съобщение по чл. 12 от настоящия общи условия.

 

Чл. 16. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните за извършване на поръчката.

 

Чл. 17. (1) Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на поръчка.

(2) Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на поръчка.

(3) В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на поръчка, Доставчикът има право да му откаже по- нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

Чл. 18. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни на Клиента.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ „ИКОНОМИЧНА“, „СТАНДАРТ“ И „СТАНДАРТ +“ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

 

Чл. 19. Електронната карта може да се ползват за посочените по-долу услуги за срок от 1 година за едно МПС, изрично посочено при закупуването на картата, и което отговаря на следните изисквания: тегло до 3,5 тона /с включен товар/ и максимални размери: до 4,80 м. /от предна броня до края на задното колело/; до 1,5 м. /от задното колело до края на превозното средство/ и обща височина до 2,8 м.

 

Чл. 20. Услугите по Електронната карта:

(1) се предоставят единствено в границите на Република България;

(2) могат да се ползват от всички ползватели на МПС, за което е закупена тя;

(3) не важат за МПС, извършващи таксиметрова дейност, и микробуси, извършващи дейност по превоз на пътници и товари.

 

Чл. 21. Електронните карти, от един и същи вид са с различна стойност за физически и юридически лица

 

Чл. 22. Услугите безплатен транспорт, подаване на ток и смяна на спукана гума се предоставят еднократно в рамките на една заявена за обслужване техническа повреда.

 

Чл. 23. Безплатни услуги по Електронни карти се предоставят само при технически повреди, които не са в резултат на ПТП, палеж и експлозия от техническа неизправност или природно бедствие (буря, градушка, наводнение и др.), кражба или грабеж на отделни детайли, агрегати, връзки на МПС, вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, излизане извън пътя, свалени регистрационни номера, случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС, ключарски услуги, действия, представляващи опит за измама или деклариране на неверни обстоятелства. За ползване на услуги в тези случаи, Картодържателите заплащат допълнителна цена и ползват услуга с намаление по ценоразпис, определен от доставчика и посочен на официалната му електронна страница в интернет.

 

Чл. 24. (1) Услугата „Пътна помощ“ се оказва денонощно, без почивен ден, след заявяване от Картодържател на диспечерския център на "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД на тел. 070040009 за повредата и след предоставяне на данни за номера на Електронната карта, рег. номер на МПС, марка и модел, място на обездвижването, посока на движение и телефон за връзка.

(2) При непредоставяне на пълна информация, Доставчикът не е длъжен да окаже заявената услуга.

 

Чл. 25. До 5 мин. от получаване на пълната информация необходима за изпълнение на услугата, Доставчикът изпраща автомобил за пътна помощ, който пристига на мястото на повреда за време, съобразено с трафика и пътните условия.

 

Чл. 26. (1) Картодържателят е длъжен да изчака пристигането на автомобил за пътна помощ в близост до автомобила си и да осигури достъп до него.

(2) В случай, че след подаване на заявката и преди пристигане на автомобил за пътна помощ, повредата е отстранена, лицето е длъжно да уведоми незабавно диспечерския център.

(3) При неизпълнение на тези изисквания, Доставчикът се освобождава от задължението за предоставяне на безплатна пътна помощ.

(4) Повторното повикване на същото място и за същия автомобил се заплаща.

 

Чл. 27. Доставчикът не е длъжен да предоставя услуги по Електронната карта, когато МПС е на недостъпно и непроходимо място, при предоставяне на услугата има риск да се нанесе вреда на автомобила и/или са необходими специални технически средства.

 

Чл. 28. Когато Доставчикът не може да извърши услугата и са необходими специални средства, същият съдейства на Картодържателя за осигуряването на такива средства, като последните се заплащат от него.

 

Чл. 29. Ако МПС е претърпяло повреда в гараж, от където изтеглянето му е невъзможно, при възможност Доставчикът предоставя услугата в рамките на времето за безплатен ремонт без да е длъжен да изтегля автомобила, като вложените резервни части се заплащат.

 

Чл. 30. Доставчикът не поставят безплатно вериги против буксуване.

 

Чл. 31. Доставчикът не е длъжен да премества други превозни средства и вещи, за да осигури достъп до МПС с цел предоставяне на услуга по Електронната карта.

 

Чл. 32. Ако повредата е настъпила извън път от републиканската пътна мрежа (черен път, частен път, затворен път и др.), Доставчикът няма задължение да предоставя пътна помощ. За повреди, настъпили на пътища в курортни комплекси, къмпинги и други със специален режим на достъп, Картодържателят е длъжен да осигури достъпа на представителите на Доставчика за оказване на пътна помощ. В противен случай, услугата не се предоставя.

 

Чл. 33. Когато пътищата са затворени от орган на власт, или са труднопроходими, непроходими или има прекъснати пътни съоръжения и други, Доставчикът не е длъжен да предоставя пътна помощ. Услугата се извършва след отваряне на пътя.

 

Чл. 34. Без да губи правата си по картата еднократно в периода на валидност на картата Картодържателят има право да промени МПС и/или рег. номера на посоченото МПС, като е длъжен в срок до три дни от промяната да съобщи данните за новото МПС на диспечерския център. Безплатни услуги за смененото МПС се оказват най-рано 24 часа след уведомяването. Същите не се предоставят на отпадналото от картата МПС. Промени по адреса на местодомуване на МПС в срока на валидност на картата не се допускат.

 

Чл. 35. При поведение от страна на Картодържател, който заблуждава представителите на Доставчика, като предоставя невярна, неточна информация, при грубо отношение, при заявка за пътна помощ, при повтарящи се системни повреди на МПС по картата и други, Доставчикът си запазва правото да откаже предоставяне на услугите по картата.

 

Чл. 36. Доставчикът се освобождава от отговорност за неизпълнение на задълженията си да предоставя услуги в случаи на непреодолима сила, забрана за преместване на МПС и други, независещи от него причини, до отпадане на забраната.

 

ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ С ТЯХ ПАКЕТИ ОТ УСЛУГИ

 

Чл. 37. Притежателите на Електронна карта „ИКОНОМИЧНА“, за физически и юридически лица, ползват следните услуги:

(1) смяна на спукана гума (без налична резервна) - безплатен транспорт на МПС до най-близък сервиз за гуми неограничен брой пъти;

(2) безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума при наличие на резервна – неограничен брой пъти;

(3) безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за осигуряване на настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя;

(4) безплатен труд /до 30 мин./ по отстраняване на повреда на мястото на повредата на МПС от механик на пътна помощ /вложените резервни части се заплащат от Картодържателя/;

(5) безплатно транспортиране на повреденото МПС, в случай, че повредата не може да бъде отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е настъпила в следствие на настъпило ПТП, при спазване на следните условия:

а) когато повредата е настъпила в населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес по местодомуване, МПС се транспортира безплатно до сервиз или адрес в рамките на населеното място.

б) когато повредата е настъпила извън населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес по местодомуване, ползващият услугата има право на безплатно транспортиране до най–близкия сервиз или до най–близкия областен град по преценка на диспечерския пункт, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 40 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com

в) когато Картодържател, желае МПС да се транспортира в различна посока от предходно изброените, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 40 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com. В случай, че аварията е настъпила в следствие на ПТП, Картодържателят може да се ползва от услугата „безплатно транспортиране на повреденото МПС“ съгласно гореописаните условия, единствено ако при закупуване на Електронната карта е заявил и заплатил допълнителна такса в размер на сумата от 6 лв.

(6) 15% намаление на цената на ГТП по списък обявен на www.autoinassistance.com

 

Чл. 38. Притежателите на Електронна карта „СТАНДАРТ“, за физически и юридически лица, ползват следните услуги:

(1) смяна на спукана гума (без налична резервна) - безплатен транспорт на МПС до най-близък сервиз за гуми неограничен брой пъти;

(2) безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума при наличие на резервна – неограничен брой пъти;

(3) безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за осигуряване на  настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя;

(4) безплатен труд /до 30 мин./ по отстраняване на повреда на мястото на повредата на МПС от механик на  пътна помощ /вложените резервни части се заплащат/;

(5) безплатно транспортиране на повреденото МПС, в случай, че повредата не може да бъде отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е настъпила в следствие на настъпило ПТП, при спазване на следните условия:

а) когато повредата е настъпила в населеното място, посочено от Картодържателя като адрес по местодомуване, МПС се транспортира безплатно до сервиз или адрес в рамките на населеното място.

б) когато повредата е настъпила извън населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес по местодомуване, ползващият услугата има право на безплатно транспортиране до най–близкия сервиз или до най–близкия областен град по преценка на диспечерския пункт, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 60 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com

в) когато Картодържател, желае МПС да се транспортира в различна посока от предходно изброените, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 60 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com. В случай, че аварията е настъпила в следствие на ПТП, Картодържателят може да се ползва от услугата „безплатно транспортиране на повреденото МПС“ съгласно гореописаните условия, единствено ако при закупуване на Електронната карта е заявил и заплатил допълнителна такса в размер на сумата от 6 лв.

(6) 15% намаление на цената на ГТП по списък обявен на www.autoinassistance.com

 

Чл. 39. Притежателите на Електронна карта „СТАНДАРТ +“,за физически и юридически лица,  ползват следните услуги:

(1) смяна на спукана гума (без налична резервна) - безплатен транспорт на МПС до най-близък сервиз за гуми неограничен брой пъти;

(2) безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума при наличие на резервна – неограничен брой пъти;

(3) безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за осигуряване на  настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя;

безплатен труд /до 30 мин./ по отстраняване на повреда на мястото на повредата на МПС от механик на пътна помощ /вложените резервни части се заплащат/;

(4) безплатно транспортиране на повреденото МПС, в случай, че повредата не може да бъде отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е в следствие на настъпило ПТП при спазване на следните условия:

а) когато повредата е настъпила в населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес по местодомуване, МПС се транспортира безплатно до сервиз или адрес в рамките на населеното място.

б) когато повредата е настъпила извън населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес по местодомуване, ползващият услугата има право на безплатно транспортиране до най–близкия сервиз или до най–близкия областен град по преценка на диспечерския пункт, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 150 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com

в) когато Картодържател, желае МПС да се транспортира в различна посока от предходно изброените, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно на 150 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www autoinassistance.com. В случай, че аварията е настъпила в следствие на ПТП, Картодържателят може да се ползва от услугата „безплатно транспортиране на повреденото МПС“ съгласно гореописаните условия, единствено ако при закупуване на Електронната карта е заявил и заплатил допълнителна такса в размер на сумата от 6 лв.

(6) 15% намаление на цената на ГТП по списък обявен на www.autoinassistance.com

Чл. 40. Притежателите на Електронна карта „УЛТРА“,за физически и юридически лица,
ползват следните услуги:
(1) смяна на спукана гума (без налична резервна) - безплатен транспорт на МПС до
най-близък сервиз за гуми неограничен брой пъти;
(2) безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума при наличие на резервна – неограничен
брой пъти;
(3) безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за
осигуряване на настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя;
безплатен труд /до 30 мин./ по отстраняване на повреда на мястото на повредата на МПС от
механик на пътна помощ /вложените резервни части се заплащат/;
(4) безплатно транспортиране на повреденото МПС, в случай, че повредата не може да бъде
отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е в следствие на настъпило ПТП при
спазване на следните условия:
а) когато повредата е настъпила в населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес
по местодомуване, МПС се транспортира безплатно до сервиз или адрес в рамките на
населеното място.
б) когато повредата е настъпила извън населеното място, посочено от Картодръжателя като
адрес по местодомуване, ползващият услугата има право на безплатно транспортиране до
най–близкия сервиз или до най–близкия областен град по преценка на диспечерския пункт,
като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и
транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно
на 300 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www
autoinassistance.com
в) когато Картодържател, желае МПС да се транспортира в различна посока от предходно
изброените, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на
аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е
по-малко или равно на 300 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис,
публикуван на на www autoinassistance.com. В случай, че аварията е настъпила в следствие на
ПТП, Картодържателят може да се ползва от услугата „безплатно транспортиране на
повреденото МПС“ съгласно гореописаните условия, единствено ако при закупуване на
Електронната карта е заявил и заплатил допълнителна такса в размер на сумата от 6 лв.
(6) 15% намаление на цената на ГТП по списък обявен на www.autoinassistance.com


Чл. 41. Притежателите на Електронна карта „ЕКСПЕРТ“, за физически и юридически лица,
ползват следните услуги:
Електронна карта „ЕКСПЕРТ” предоставя услуга само за товарни МПС с обща допустима
максимална маса от 3500 кг вписана в регистрационен талон на МПС и което отговаря на
следните изисквания : тегло до 3.5т и максимални размери : до 5.40м (от предна броня до края
на задното колело), до 1.5м (от задното колело до края на превозното средство), до 2.1м
широчина от външната стъпка на гумите на предна и задна ос, обща височина до 3.00м
(1) смяна на спукана гума (без налична резервна) - безплатен транспорт на МПС до
най-близък сервиз за гуми неограничен брой пъти;
(2) безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума при наличие на резервна – неограничен
брой пъти;
(3) безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за
осигуряване на настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя;
безплатен труд /до 30 мин./ по отстраняване на повреда на мястото на повредата на МПС от
механик на пътна помощ /вложените резервни части се заплащат/;
(4) безплатно транспортиране на повреденото МПС, в случай, че повредата не може да бъде
отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е в следствие на настъпило ПТП при
спазване на следните условия:
а) когато повредата е настъпила в населеното място, посочено от Картодръжателя като адрес
по местодомуване, МПС се транспортира безплатно до сервиз или адрес в рамките на
населеното място.
б) когато повредата е настъпила извън населеното място, посочено от Картодръжателя като
адрес по местодомуване, ползващият услугата има право на безплатно транспортиране до
най–близкия сервиз или до най–близкия областен град по преценка на диспечерския пункт,
като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на аварията и
транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е по-малко или равно
на 100 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис, публикуван на на www
autoinassistance.com
в) когато Картодържател, желае МПС да се транспортира в различна посока от предходно
изброените, като разстоянието от мястото на потегляне на пътна помощ до мястото на
аварията и транспорта до избраната посока е безплатен, в случай че това разстояние е
по-малко или равно на 100 км, а надвишаването му се заплаща с намаление по ценоразпис,
публикуван на на www autoinassistance.com. В случай, че аварията е настъпила в следствие на
ПТП, Картодържателят може да се ползва от услугата „безплатно транспортиране на
повреденото МПС“ съгласно гореописаните условия, единствено ако при закупуване на
Електронната карта е заявил и заплатил допълнителна такса в размер на сумата от 6 лв.
(6) 15% намаление на цената на ГТП по списък обявен на www.autoinassistance.com

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

Чл. 42. Доставчикът има право да откаже изпълнение на услуга по закупената от Картодържателя Електронна карта, в случай че предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни.

 

Чл. 43. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на сключване на договора.

 

Чл. 44. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

 

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

 

Чл. 45. Във всяка поръчка са посочени цената с ДДС, начинът и срокът за плащане.

 

Чл. 46. Цената на избраната Електронна карта може да бъде заплатена с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал, както и чрез Изипей и Ипей. В www.autoinassistance.com може да се извърши електронно разплащане със следните банковите карти: VISA, MasterCard, Maestro. Банковият трансфер се осъществява през системата на банката, а не през www.autoinassistance.com, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на банката, а не на www.autoinassistance.com.

 

Чл. 47. Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е необходима за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

 

Чл. 48. Клиентът предоставя съгласие да получи фактура за поръчката при получаване на Електронната картата, както и по електронен път на електронна поща, посочена от Клиента.

 

Чл. 49. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Чл. 50. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, както и неговите подизпълнители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при заявяването на  услуга.

 

Чл. 51. Доставчикът е администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на бази данни; установяване на договорни правоотношения, установяване на контакт с Клиента, управление на заявки, доставяне на карти и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

 

Чл. 52. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в чл. 49 цели. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в началото на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

 

Чл. 53. С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие Доставчикът и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт: търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail: autoinassistance@abv.bg

 

Чл. 54. Във връзка с ползването на www.autoinassistance.com и осъществяването на поръчка Клиентът се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 55. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

 

Чл. 56. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

 

Чл. 57. Надзорен орган във връзка със защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите, https://kzp.bg/.

 

Чл. 58. Надзорен орган във връзка със защитата на личните данни: Комисия за защита на личните данни, https: //www.cpdp.bg/

 

 

 

Настоящите Общи условия са в сила от  01.11.2023 година.

bottom of page