top of page

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото Ви представяме накратко начинът, по който можете да управлявате личните
данни, които „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД събира и обработва за целите на предоставяните от
дружеството чрез www.autoinassistance.com услуги.
Вашите лични данни се събират и обработват от "АВТО ИН АСИСТЪНС" ООД, ЕИК
206792419, ДДС No BG206792419 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стефан
Веркович" No 10, ет. 1, оф. 1, електронна поща: autoinassistance@abv.bg
„АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД събира и обработва Вашите лични данни с цел:
идентификация на самоличност, завеждане на съответната електронна карта в информационната
система на дружеството, предоставяне на уникален електронен идентификационен код за
закупената електронна карта, изпращане на сметка/фактура, предоставяне на данни на прекия
изпълнител на услугата „Пътна помощ“ при изрична заявка, изпращане на информация за статуса
на предоставяната към момента услуга.
Вашите лични данни се събират и обработват въз основа на сключен с „АВТО ИН
АСИСТЪНС“ ООД договор, при дадено от Вас съгласие.
По отношение на тези лични данни притежавате следните права:
- право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
- право на коригиране на личните данни;
- право на изтриване на личните данни;
- право на ограничаване обработването на лични данни;
- право на преносимост на лични данни;
- право на възражение срещу обработването;
- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.
Всички тези права можете да реализирате по всяко време, като се свържете с нас
посредством:
- адрес: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" No 10, ет. 1, оф. 1
- тел. 070040009
- e-mail: autoinassistance@abv.bg

bottom of page